Un grand MERCI

CENA ČESKÝCH SEKCÍ VE FRANCII PRO VYUČUJÍCÍ FRANCOUZŠTINY

CENA ČESKÝCH SEKCÍ VE FRANCII PRO VYUČUJÍCÍ FRANCOUZŠTINY

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii
s radostí oznamuje, že zná výherce 1. ročníku
ankety Un grand MERCI!

Jana Dohnalová (Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694)
lauréate 2024

Jana Kolmanová (Akademické gymnázium Štěpánská, Praha)
čestně oceněná za celoživotní přínos výuce francouzštiny

Marion Bérard (Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov)
čestně oceněná za přínos výuce francouzštiny v České republice

Jazykové Gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě
čestně oceněné za vynikající výsledky ve výuce francouzštiny v České republice

1. ročník

 

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání ceny: 4. června 2024 v reprezentačních prostorách Černínského paláce v Praze u příležitosti akce Café francophone (pro zvané)

Porota

Alžběta Mangarella

Alžběta Mangarella, Ph.D.
předsedkyně poroty

Alžběta je absolventkou české sekce v Nîmes (2004–2007) a členkou Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Po doktorátu z ekonomie pracovala jako vědecká pracovnice ve Francii, Německu a Česku. Na univerzitě velmi oceňovala možnost učit a komunikovat se studenty. Zároveň si uvědomuje, jak moc její životní dráhu formovali vstřícní a inspirativní vyučující. Je jí proto ctí předsedat porotě ceny Un grand MERCI a těší se na Vaše nominace!
Václava Bakešová

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Václava je vedoucí Katedry francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě výuky, výzkumné činnosti a garance studijních programů se také podílí například na projektu interaktivní mapy francouzštiny v ČR. Je členkou sdružení Gallica, sdružujícím vysokoškolské vyučující francouzštiny z českých univerzit, ale spolupracuje také se Sdružením učitelů francouzštiny nebo s Francouzským institutem v Praze. Pozvání do poroty ceny Un grand MERCI přijala proto, že považuje za důležité podporovat výuku francouzštiny různými způsoby. Vyjadřování vděčnosti učitelům nebo učitelkám, kteří měli vliv na naši profesní dráhu, není nikdy dost.
Matěj Borovka

Matěj Borovka

Matěj je absolventem české sekce v Dijonu, kde maturoval v roce 2022. V současné chvíli studuje obor Profesionální pilot na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Matěj je nadšeným aviatikem, vášnivým cestovatelem a milovníkem francouzské kultury. Francie ho přitahovala už od základní školy, a když se od své učitelky francouzštiny dozvěděl o existencí českých sekcí, neváhal, přihlásil se do výběrového řízení a v roce 2019 začal své studium ve francouzském Dijonu. Příležitosti zasedat v porotě ceny Un grand MERCI si velice váží. Díky své francouzštinářce totiž dokázal naplnit svůj sen žít ve Francii.
Silvie Pýchová

Mgr. Silvie Pýchová, Ph.D.

Silvie je předsedkyní Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a také mezinárodně certifikovanou lektorkou švýcarské metody kariérového poradenství CH-Q a spoluzakladatelkou neziskové organizace Centrum kompetencí. Dlouhodobě se věnuje vzdělávací politice v České republice a aktuálně působí na pozici programové manažerky v Partnerství pro vzdělávání 2030+. Je rovněž členkou poradního týmu prezidenta republiky pro oblast vzdělávání. Před doktorátem z veřejné politiky na FSV UK studovala francouzský jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Francouzština je pro ni doposud srdeční záležitostí a doteď udržuje kontakt se svými bývalými kolegy z lycea v Saint-Étienne z dob, kdy učila francouzštinu na gymnáziu v Praze.
Stanislav Štech

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Stanislav je významnou tváří českých sekcí ve Francii. Studoval v Dijonu v letech 1970–1973, poté vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Je profesorem pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově, 12 let byl prorektorem Univerzity Karlovy pro rozvoj a v roce 2011 byl jmenován důstojníkem francouzského Řádu akademických palem. Je autorem více než 120 odborných publikací, z nichž je pro zaměření soutěže významná například publikace „Stát se učitelem“. Stanislav je také předsedou České sekce UNESCO a v roce 2017 krátce působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Působení v porotě soutěže, která má zviditelnit kvalitní učitele francouzštiny, vnímá jako malou splátku dluhu svému dávnému učiteli i jako vyjádření vděku současným učitelům.

Pod záštitou

Sponzoři

O ceně

Poslání ceny

 

  • Ocenit vyučující francouzštiny, kteří předávají lásku k francouzštině.
  • Poděkovat jim za práci, o níž z vlastní zkušenosti absolventů Českých sekcí ve Francii víme, že má zásadní přínos z hlediska osobního rozvoje a rozšíření studijních a pracovních příležitostí.
  • Podpořit výuku francouzštiny v českých školách i mimo ně.

Pro koho je soutěž určená

 

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli vyučující francouzštiny v České republice, který vede nebo vedl děti a mládež k zájmu o francouzštinu. Konkrétně je otevřená:

  • učitelům a učitelkám ze základních a středních škol, kteří vyučují francouzštinu nebo jiný předmět ve francouzštině,
  • učitelům a učitelkám nebo lektorům a lektorkám ze zájmových kroužků či jinak působících mimo školní prostředí,
  • neformálním učitelům a učitelkám, např. i v rámci rodiny.

Statut ceny Un grand MERCI

 

§ 1
Cenu českých sekcí ve Francii pro vyučující francouzštiny Un grand MERCI vyhlašuje a organizuje Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye z.s. neboli Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii (dále jen pořadatel). Jejím posláním je ocenit práci vyučujících francouzštiny působících v České republice, poděkovat jim za jejich úsilí a podpořit je v jejich činnosti.

§ 2
Soutěž pořadatel každoročně vyhlašuje na Mezinárodní den učitelů francouzštiny zveřejněním výzvy ke sběru nominací na webu https://dijon-nimes.eu/. Termín ukončení přijímání nominací stanovuje pořadatel pro daný ročník ankety.

§ 3
Soutěž je otevřená pro:

  • učitele a učitelky ze základních a středních škol, kteří vyučují francouzštinu nebo jiný předmět ve francouzštině,
  • učitele a učitelky nebo lektory a lektorky ze zájmových kroužků či jinak působících mimo školní prostředí, 
  • neformální učitele a učitelky, např. i v rámci rodiny.

§ 4
Nominace probíhá prostřednictvím formuláře na webové adrese https://dijon-nimes.eu/merci. Pořadatel vyzve navrhované kandidáty k potvrzení jejich zájmu o účast v soutěži a k vyplnění dotazníku zaměřeného na jejich metodicko-hodnotový přístup k výuce francouzštiny, žákům a svému dalšímu vzdělávání. Navrhovaná osoba se stane účastníkem soutěže až poté, co kladně odpoví na výzvu pořadatele a písemně zodpoví uvedený dotazník.

§ 5
Navrhovat kandidáty na cenu může kdokoli s výjimkou členů poroty. Jeden navrhovatel může navrhnout i více kandidátů. Nominace jiné osoby jako kandidáta nebrání tomu, aby se navrhovatel sám stal nominovaným.

§ 6
Kandidát musí být ve věku alespoň 18 let. Státní občanství není pro účast v soutěži rozhodující.

§ 7
Porotu ankety a předsedu poroty jmenuje pořadatel pro daný ročník soutěže. Předseda poroty je jejím představitelem a mluvčím. Odpovídá za objektivní hodnocení soutěže, je pořadateli odpovědný za činnost poroty.

§ 8
Porota rozhoduje a vybírá laureáta ceny neveřejně. Členové poroty jsou vázáni mlčenlivostí ohledně průběhu rozhodování.

§ 9
Způsob výběru laureáta si určí porota každého ročníku interně. Při rozhodování porota zohledňuje informace, které o kandidátovi poskytl navrhovatel, a informace, které o sobě kandidát uvedl v metodicko-hodnotovém dotazníku při potvrzení účasti.

§ 10
Porota uděluje jednu hlavní cenu. Může však případně vedle této hlavní ceny udělit i jedno či více mimořádných ocenění.

§ 11
Výherce bude o své výhře informován v dostatečném předstihu před slavnostním vyhlášením výsledků.

§ 12
Účast laureáta ceny na vyhlášení výsledků soutěže a předání ceny nezakládá nárok na honorář ani proplacení cestovného.

§ 13
Cena a odměny, které laureát obdrží, jsou jeho majetkem. Věcné dary nelze měnit za hotové peníze.

§ 14
Potvrzením své účasti vyjadřuje kandidát pro případ výhry souhlas se zveřejněním svého jména a fotografie.

§ 15
Potvrzením účasti zároveň kandidát poskytuje svolení se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů souvisejících se slavnostním vyhlášením výsledků ankety. Zvukový a obrazový materiál pořízený pořadatelem je jeho majetkem a má na něj autorská práva. Pořadatel rozhoduje o jeho použití a má právo záznam dále zveřejňovat a reprizovat.

§ 16
Pořadatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit soutěž bez udělení jakékoli ceny.

§ 17
Soutěž a tyto podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Veškeré nároky nebo spory vzniklé v souvislosti s konáním soutěže nebo těmito podmínkami podléhají pravomoci českých soudů.

§ 18
Pořadatel se zavazuje, že se Statutem seznámí všechny účastníky soutěže a členy poroty. S případnými změnami musí být včas seznámeni všichni účastníci.

Odměň (svého) učitele francouzštiny!

NOMINACE ZDE

Pokud znáte člověka, který přispívá k zaujetí studentů pro francouzský jazyk a kulturu, nebo vás v souvislosti s předáváním lásky k Francii jakkoli inspiruje, neváhejte a nominujte ho do této soutěže!

Sdílením své zkušenosti přispějete k ocenění jeho práce a pomůžete mu vyhrát hodnotné ceny.

Nominovat může kdokoli.

Anketu pořádá Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

Přejít nahoru