Stanovy fondu

STATUT LYCEJNÍHO STIPENDIJNÍHO FONDU

Preambule

Lycejní stipendijní fond je samostatným peněžním fondem zřízeným při Spolku bývalých studentů českých a československých sekcí v Dijonu, Nîmes a Saint-Germain-en-Laye (dále jen „Spolek“) v souladu s jeho statutem. Jeho posláním je poskytování stipendií studentům českých sekcí na lyceích v Dijonu a Nîmes s cílem umožnit studium všem studentům nezávisle na finanční situaci jejich i jejich rodiny.

 

I. Základní ustanovení

 1. Název fondu je Lycejní stipendijní fond (dále jen „fond“).
 2. Fond je nezávislým zdrojem finančních prostředků vedených v samostatné účetní evidenci v rámci účetnictví Spolku.
 3. Jednat jménem fondu je pověřena Stipendijní rada fondu.

II. Tvorba fondu

 1. Fond je tvořen zejména finančními příspěvky dárců a Spolku a výnosy z majetku fondu. Stipendijní rada fondu nebo Spolek mají právo jakýkoli dar odmítnout, pokud usoudí, že jeho přijetí by bylo proti principům a zájmům, pro něž byl fond vytvořen, nebo by byl v rozporu s cíli Spolku.
 2. Dárcem fondu je každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytne byť i jednorázový příspěvek fondu.
 3. Na příspěvek, stipendium nebo dar od fondu není právní nárok.

III. Práva a povinnosti dárců

 1. Každý dárce má právo:
  a) každoročně do 31. března obdržet výroční zprávu fondu zasláním na e­-mailovou adresu, kterou fondu oznámí,
  b) nahlédnout do účetních záznamů fondu,
  c) vyžádat si potvrzení o poskytnutí daru a jeho účelu,
  d) být informován o všech aktivitách Spolku a o průběhu studia stipendistů,
  e) být uveden jako dárce na webových stránkách Spolku.
 2. Dárce má právo vyžádat si potvrzení o poskytnutí daru a jeho účelu.

IV. Stipendijní rada fondu

 1. Nejvyšším orgánem fondu je Stipendijní rada fondu. Stipendijní rada fondu se schází nejméně jednou ročně.
 2. Stipendijní rada fondu má 5 členů volených členskou schůzí Spolku. Alespoň tři členové Stipendijní rady musí být zvoleni z členů Spolku. Funkční období člena Stipendijní rady fondu jsou 4 roky s tím, že mezi zcela prvními zvolenými členy Stipendijní rady fondu se losem určí dva, jejichž funkční období bude jen dvouleté. Členská schůze též vždy zvolí tři náhradníky v pevně stanoveném pořadí. V případě odstoupení člena Stipendijní rady fondu v průběhu jeho funkčního období nastupuje na jeho místo příslušný náhradník.
 3. Členská schůze Spolku má právo kteréhokoli člena Stipendijní rady fondu odvolat.
 4. Stipendijní rada fondu rozhoduje většinou přítomných hlasů členů. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň tří členů.
 5. Změna tohoto statutu, poslání fondu nebo rozhodnutí o zrušení fondu musí být schváleno členskou schůzí Spolku. Každý člen Stipendijní rady fondu vykonává funkci osobně a má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Stipendijní rady fondu. Hlasování lze provést i dálkově podle pravidel dohodnutých Stipendijní radou fondu.
 6. Stipendijní rada fondu si na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu prostou většinou hlasů přítomných členů.
 7. Předseda Stipendijní rady fondu se může předsednictví písemně vzdát. V takovém případě Stipendijní rada fondu zvolí nového předsedu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o vzdání se funkce předsedy dozvěděla. Zvolením nového předsedy nebo uplynutí uvedené doby jeho funkce zaniká. Předseda, který se své funkce vzdá, zůstává členem Stipendijní rady fondu, pokud jeho členství nezanikne u jiného důvodu.
 8. Předseda svolává, řídí a koordinuje jednání Stipendijní rady fondu.
 9. Stipendijní rada fondu má právo upravit způsob svého vnitřního fungování vlastními usneseními.

V. Hospodaření a čerpání prostředků fondu

 1. Prostředky fondu mohou být použity pouze v souladu s posláním fondu a článkem V tohoto statutu. Výjimka z tohoto ustanovení musí být schválena jednomyslným rozhodnutím všech členů Stipendijní rady fondu, zdroje však nesmí být nikdy použity k podnikatelským účelům.
 2. Majetek fondu se vede v účetnictví Spolku samostatně tak, aby bylo zachováno jednoznačné oddělení majetku a zdrojů fondu od ostatních aktiv a pasiv Spolku.
 3. Disponováním s majetkem fondu je pověřena Stipendijní rada fondu v souladu s tímto statutem a závaznými právními předpisy. Podpisové právo k bankovním účtům fondu mají předseda Stipendijní rady fondu a předseda Spolku společně.
 4. Fond může každoročně využít maximálně 5 % celkového příspěvku za kalendářní rok na financování své vlastní činnosti a je povinen dalších nejméně 20 % celkové disponibilní částky k datu 1. 5. příslušného roku ponechat nerozdělených do následujícího kalendářního roku.
 5. Majetek fondu musí být uložen na vkladových listech, běžných nebo termínových vkladech u banky, státních dluhopisech ČR nebo výjimečně v pevně úročených cenných papírech, obchodovaných na kotovaném trhu BCPP.
 6. Stipendijní rada fondu sestaví vždy k 31. březnu o činnosti a hospodaření fondu každoročně výroční zprávu, která obsahuje zejména informaci o činnosti fondu včetně informací o kritériích výběru a poskytnutých stipendiích, seznam členů Stipendijní rady fondu a jejich notifikovaných střetů zájmů a dárců, závěrečný účet a záměry pro další období včetně rozpočtu fondu.
 7. Hospodaření fondu podléhá obecné kontrole v rámci hospodaření Spolku. Členská schůze Spolku má právo rozhodnout o provedení zvláštní kontroly činnosti nebo hospodaření fondu. V takovém případě členská schůze Spolku pověří jí vybranou osobu provedením této kontroly.

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. V prvním roce založení fondu lze použít až jednu pětinu prostředků fondu na financování jeho činnosti.
 2. Stipendijní rada fondu je oprávněna se souhlasem Spolku rozhodnout o osamostatnění fondu do samostatné nevýdělečné právnické osoby.
 3. Fond je založen Spolkem, jehož členská schůze schválila tento statut. Zakladatelská listina a originál tohoto statutu jsou uloženy u Spolku.
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru