Zažádat o finanční podporu

Studenti a jejich rodiny mohou požádat o:

  • stipendium (dar),
  • bezúročnou půjčku,
  • kombinaci půjčky a daru.

Účelem bezúročné půjčky je pomoci rodinám, jejichž rozpočet by začátkem školního roku neunesl jednorázovou úhradu nevyhnutelných položek, tj. úhradu příspěvku na školní a pobytové náklady a výdaje spojené s příjezdem do Francie a zabydlováním se na internátu. Pokud by však bylo možno tyto výdaje rovnoměrně rozložit do celého školního roku, nijak významně by to jejich finanční situaci neztížilo. Půjčka se splácí měsíčně po celý školní rok (tj. 10 stejných měsíčních splátek).

Stipendium (dar) je určeno rodinám, pro které úhrada požadovaného příspěvku na školní a pobytové náklady, případně úhrada dalších výloh spojených s pobytem svého dítěte v cizí zemi významně přesahuje finanční možnosti a rozložení výloh do celého roku by jejich finanční situaci neusnadnilo.

NB: Systém bezúročných půjček umožňuje podpořit větší počet žadatelů a současně znamená, že týchž financí bude v budoucnu moct být použito na podporu dalších studentů.

Žádost o finanční podporu na školní rok 2024/2025

Pokud se domníváte, že by vám mohl ve studiu na sekci zabránit nedostatek finančních prostředků, neváhejte podat žádost o finanční podporu.

Se žádostí je nutné odeslat i podepsaný motivační dopis v češtině. Požadujeme, aby motivační dopis obsahoval odůvodnění vaší žádosti a neopomněli jste v něm uvést tyto informace:

  • informaci o finanční a sociální situaci vaší rodiny (rozveďte, prosím!);
  • pro nové studenty: proč jste se rozhodli studovat francouzštinu, kde jste se ji učili, jaké jsou vaše motivace pro studium ve Francii, co od svého studia očekáváte…;
  • pro stávající studenty: jak své dosavadní studium hodnotíte, jaké jsou vaše plány do budoucna, jaká je současná finanční situace vaší rodiny; je nepřijatelné, aby byly motivační dopisy kopírovány z předchozích žádostí.

Studenty, kteří již v Dijonu či Nîmes studují, ale doposud žádnou finanční podporu nepobírají, žádáme o zaslání kopií všech dosavadních vysvědčení z Francie.

Vzhledem k věku studentů vyžadujeme, aby žádost podepsal alespoň jeden ze zákonných zástupců. Pokud žádost zákonný zástupce nepodepíše, prosíme žadatele o sdělení důvodu pro takový postup.

Lhůta pro elektronické odeslání žádosti je 17. května 2024.

Žádost s motivačním dopisem zašlete:

  1. běžnou poštou, nikoli doporučeně na adresu Spolku:
    Ondřej Dušek, Association des anciens élèves des sections tchèques en France, Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1,
  2. i elektronicky na adresu: fond@dijon-nimes.eu.

Aktualizované informace k podání žádosti o finanční podporu na další rok, včetně aktualizované verze formuláře zveřejníme krátce po výběrovém řízení na rok 2024/2025, tzn. na přelomu dubna a května 2024.

Přejít nahoru