Podmínky udílení stipendií

  • Na poskytnutí jakéhokoli příspěvku není právní nárok. Žadatel nemá právo na poskytnutí informací o průběhu posouzení jeho žádosti ani o poskytnutí důvodů pro nevyhovění jeho žádosti.
  • Poskytnutí podpory je podmíněno uzavřením písemné smlouvy o poskytnutí stipendia či půjčky se Spolkem.
  • Lycejní stipendijní fond vyžaduje zaslání elektronických kopií všech vysvědčení studenta za školní rok, na který mu bude přidělena podpora, a to do 14 dnů od převzetí vysvědčení.
  • Všechny výše uvedené osobní údaje žadatele budou zpracovávány za účelem posouzení žádosti Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii po dobu jednoho roku od jejich doručení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Jediné informace, s jejichž zveřejněním žadatel souhlasí, je údaj, že získal podporu, a její výše.
  • Spolek si vyhrazuje právo požadovat vrácení příspěvku či jeho části nebo okamžité splacení půjčky, pokud student bez vážného důvodu nedokončí školní rok či podstatným způsobem poškodí pověst českých sekcí ve Francii, případně opakovaně neplní své povinnosti vůči Spolku.
  • Podpoření studenti jsou povinni během školního roku zajistit prezentaci studia na českých sekcích ve Franci na své bývalé škole nebo na jiné škole v České republice. Účelem je zvýšit povědomí ostatních studentů o možnostech a podmínkách studia na sekcích ve Francii. Materiály pro prezentaci poskytuje Spolek a studenti jen prezentují svoje vlastní zkušenosti z Dijonu či Nîmes a odpovídají na otázky studentů. Prezentaci je třeba provést během prázdnin v průběhu školního roku, pokud možno o podzimních prázdninách, aby se tak stalo před termínem pro podávání přihlášek do sekcí.
  • Přidělení podpory na jeden školní rok nezakládá nárok žadatele na přidělení podpory na další školní rok či roky.
  • Spolek si vyhrazuje právo provést za účelem rozhodnutí o přidělení podpory pohovor s žadatelem a jeho rodiči osobně nebo telefonicky, případně si vyžádat od žadatele dodatečné informace nebo písemné doklady, zejména o příjmech domácnosti nebo o situaci žadatele. K motivačním dopisům, které jsou kopírovány z předchozích žádostí nebo neuvádějí současnou situaci žadatele, nebude Rada přihlížet.
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru