Stanovy Spolku

Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye

– Stanovy –

 

I. Všeobecná ustanovení

Spolek Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon,
de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye (dále jen „Spolek“) si klade za cíl udržovat přátelské styky mezi všemi bývalými žáky a žákyněmi českých a československých sekcí na francouzských lyceích v Dijonu, Nîmes a Saint-Germain-en-Laye, pomáhat současným studentům v úspěšném absolvovaní studia, zvyšovat informovanost české veřejnosti o středoškolském studiu ve Francii a zprostředkovávat kontakty s podobnými sdruženími v tuzemsku i zahraničí.

II. Název a sídlo

Název: Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon,
de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye. Pro komunikaci v češtině se užívá název Spolek bývalých studentů českých a československých sekcí v Dijonu, Nîmes a Saint-Germain-en-Laye.

Spolek používá i zkrácený název Association des anciens élèves des sections tchèques en France a v češtině zkrácený název Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

Sídlo: Praha

III. Cíle a činnosti Spolku

Základním posláním je propagace a podpora středoškolského studia ve Francii na českých sekcích v Dijonu a Nîmes. Za tím účelem bude Spolek:

 1. Organizovat setkání členů ke koordinaci prezentace středoškolského studia ve Francii.
 2. Pořádat semináře či besedy na středních školách v České republice, které vyučují francouzštinu jako hlavní cizí jazyk.
 3. Navazovat spolupráci s podobně zaměřenými sdruženími v ČR i zahraničí a zastupovat v tomto ohledu své členy.
 4. Podporovat studenty českých sekcí v jejich studiu na lyceích.
 5. Organizovat setkání a udržovat kontakty mezi absolventy českých a československých sekcí.

IV. Členství

 1. Spolek rozeznává 2 druhy členství: a) řádné; b) čestné.
  a) Řádným členem se může stát každý bývalý či současný student českých či československých sekcí ve Francii, lektor či lektorka těchto sekcí či kdokoliv, kdo se zajímá o tyto sekce.
  b) Čestné členy jmenuje výbor Spolku pro zásluhy o Spolek nebo pro zásluhy na poli česko-francouzských styků.
 2. Členství je dobrovolné.
 3. Člen může být i členem jiných odborných sdružení, spolků a společností.
 4. Členství vzniká schválením přihlášky výborem Spolku.
 5. Členství ve Spolku zaniká:
  a) na základě písemné žádosti doručené výboru Spolku;
  b) vyloučením člena pro neplnění povinností vyplývajících ze stanov Spolku či porušování dobrých mravů v činnostech souvisejících se Spolkem. V tomto případě rozhoduje o zániku členství výbor Spolku;
  c) úmrtím člena.

V. Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů jsou zejména následující:
  a) účastnit se všech akcí pořádaných Spolkem dle stanovených podmínek;
  b) volit a být volen do orgánů Spolku;
  c) podílet se na činnosti a naplňování cílů Spolku.
 2. Povinnosti členů jsou zejména následující:
  a) dbát na dobré jméno Spolku;
  b) řádní členové jsou povinni platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem Spolku.

VI. Orgány Spolku

Orgány Spolku

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Kontrolní komise

ad 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji řádní členové. Je usnášeníschopná, jestliže se v určeném čase sejde alespoň 5 řádných členů. Každý člen se může nechat na členské schůzi zastupovat jiným členem Spolku na základě písemné plné moci. Členská schůze volí výbor, schvaluje roční uzávěrku hospodaření a volí kontrolní komisi. Volby členů výboru a kontrolní komise jsou tajné. Členská schůze schvaluje stanovy a všechny změny stanov. Členská schůze přijímá usnesení i per rollam. V takovém případě rozešle výbor Spolku členům návrh usnesení s výzvou
k hlasování o něm, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou členy v přihlášce nebo oznámenou později výboru. Lhůta pro hlasování nesmí být kratší než deset dní od odeslání zprávy s návrhem členům Spolku. Po uplynutí lhůty pro hlasování sečte výbor hlasy členů došlé elektronickou poštou nebo písemně do konce této lhůty a oznámí členům výsledky hlasování členské schůze opět elektronickou poštou do deseti dnů od uplynutí lhůty pro hlasování. Usnesení je přijato, pokud hlasovalo alespoň pět členů a nadpoloviční většina hlasujících hlasovala pro návrh.

Výbor svolává členskou schůzi nejméně jednou za 3 roky. Členská schůze se sejde vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny členů. Členskou schůzi svolává výbor.

ad 2) Výbor je volen na členské schůzi nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Výbor tvoří tři členové Spolku. Schází se podle potřeby a projednává veškeré záležitosti Spolku, které nejsou vyhrazeny členské schůzi, a rozhoduje o nich. Výbor volí ze svého středu předsedu Spolku a sekretáře Spolku. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku. Pokud předseda Spolku nemůže plnit svou funkci, jednají jménem Spolku ostatní dva členové výboru společně. Členové výboru Spolku jsou voleni na období 3 let.

ad 3) Kontrolní komise je volena členskou schůzí. Má tři členy. Jejím hlavním úkolem je kontrola výsledků hospodaření a dodržování stanov Spolku. Členové kontrolní komise nemohou být členy výboru. Členové kontrolní komise jsou voleni na období tří let. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu kontrolní komise.

Kontrolní komise i výbor se scházejí dle potřeby. Rozhodují většinou hlasů svých členů. Mohou o jakýchkoli otázkách rozhodovat i korespondenčně nebo elektronickou poštou. Předseda kontrolní komise a sekretář výboru jsou povinni vést záznamy o usneseních orgánů, jichž jsou členy.

VII. Zrušení Spolku

O zrušení Spolku rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. Rozhodne-li členská schůze o zrušení Spolku, jmenuje výbor Spolku likvidátora, který provede likvidaci Spolku v souladu s obecně závaznými předpisy.

VIII. Hospodaření

 1. Spolek je nezávislá právnická osoba, která získává prostředky na svou činnost z finančních příspěvků svých členů a darů jiných fyzických či právnických osob.
 2. Hospodaření Spolku vede sekretář Spolku v souladu s obecně závaznými předpisy. Povinností sekretáře je pravidelně informovat výbor o stavu hospodaření.
 3. Výsledky hospodaření jsou alespoň jednou ročně předkládány výborem kontrolní komisi ke kontrole.
 4. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření Spolku k projednání.
 5. O všech nabytých finančních prostředcích je vedena řádná účetní evidence a výsledky hospodaření jsou předkládány ke schválení členské schůzi. Výsledky hospodaření jsou schvalovány i kontrolní komisí.
 6. Členská schůze může zřídit zvláštní fond Spolku za účelem finanční a jiné podpory současných studentů sekcí ve Francii a stanovit pravidla jeho fungování.
[icon-divider color=“#d41b21″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru