Pro koho jsou sekce určeny?

Do sekcí patří každý, kdo se chce naučit francouzsky, proniknout do francouzské kultury a při tom má odvahu něco dokázat. Absolventi sekcí jsou totiž světoběžníci, pro něž žádný stanovený cíl není překážkou.

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]

Uchazeč musí splňovat každou z následujících podmínek:

  • je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt v České republice;
  • je žákem školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT (tj. která nemá zahraničního zřizovatele);
  • je žákem 9. ročníku základní školy nebo studentem 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
  • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl ve Francii schopen po krátké aklimatizaci absolvovat výuku všech předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (diplom není vyžadován, ale může být výhodou);
  • studuje další cizí jazyk (např. angličtina, němčina, španělština, italština);
  • dosáhl v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8, přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky není horší než 2; studium francouzského jazyka prokazují uchazeči předložením pololetního výpisu vysvědčení; pokud žák není v pololetí příslušného školního roku z francouzského jazyka klasifikován, protože škola výuku francouzštiny nenabízí, dokládá znalost francouzského jazyka certifikátem o úspěšném vykonání zkoušky DELF B1.

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]

Mnoho studentů, zejména z menších měst, o možnosti středoškolského studia ve Francii vůbec neví nebo se zdráhá do přijímacího řízení přihlásit z přesvědčení, že do sekcí jsou přijímáni hlavně studenti bilingvních gymnázií s bezchybnou znalostí francouzštiny. My, jakožto absolventi českých sekcí, bychom rádi tento mýtus uvedli na pravou míru. Řada z nás se před odchodem do Francie francouzštině věnovala na běžné škole v rozsahu 2–3 hodiny týdně. Přesto se nám všem podařilo sekcemi projít s brilantními výsledky.

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]

Oficiální informace o studiu v sekcích a přijímacím řízení, včetně instrukcí k podání přihlášky zveřejňuje MŠMT na svém webu na přelomu listopadu a prosince. O studiu v Dijonu a Nîmes se můžete informovat rovněž na webu Domu zahraniční spolupráce (Akademické informační agentury) a na webu Francouzského institutu v Praze.

[icon-divider color=“#d92125″ name=“li_heart“]
Přejít nahoru