Dotazníkové šetření mezi současnými studenty sekcí – listopad 2020

V listopadu 2020 rozeslal Spolek krátký dotazník všem současným studentům obou sekcí. Cílem bylo získat na studenty aktuální spojení a zeptat se jich na několik dalších otázek, které by mohly pomoct v utváření prezentační strategie pro zájemce.

Na dotazník odpovědělo 26 studentů z 30. Konkrétně na dotazník odpovědělo 12 z 12 dívek z Nîmes a 14 z 18 studentů z Dijonu. Neodpověděl 1 student z terminálu, 1 student z premiéru a 2 studenti ze sekundy.

OTÁZKA: Z jakého města pocházíš?

Většina současných studentů pochází z velkých českých měst, konkrétně z Prahy a Brna. Z Prahy pochází 10 studentů, z Brna 6. Dále 2 studenti pocházejí z Ostravy. Všechna další uvedená města se v dotazníku vyskytla pouze u jediného studenta. Jde o Hodslavice, Olomouc, Poříčany, Prostějov, Roztoky, Tábor a Zábřeh. Jeden student uvedl, že pochází z Ruska.Město původu ovšem nemusí nutně vypovídat o tom, kde student před odchodem do sekce vyrůstal a žil. Například student, který jako své město původu uvedl Ostravu, vyplnil, že do sekce přišel z táborského Gymnázia Pierra de Coubertina.

OTÁZKA: Z jaké školy jsi přišel?Brněnské Gymnázium Matyáše Lercha se v dotazníku vyskytlo 5krát, a to vždy u těch studentů, kteří jako své město původu označili Brno. Šestý student z Brna uvedl, že chodil na Biskupské gymnázium Brno. Z Gymnázia Matyáše Lercha odešlo do sekcí nejvíc studentů v roce 2018, neboť v současnosti jsou na sekcích 3 terminálové (považujeme-li obě sekce dohromady), kteří přišli ze zmíněného gymnázia.

Pražské Gymnázium Jana Nerudy se v dotazníku vyskytlo 3krát, a to vždy u těch studentů, kteří jako své město původu označili Prahu. Všichni 3 studenti z Gymnázia Jana Nerudy odešli na sekce v roce 2018 a jsou tedy nyní v terminálu (na obou sekcích).

Pražské Gymnázium prof. Jana Patočky se v dotazníku vyskytlo 3krát, a to u studentů z Prahy a jejího okolí a u studenta, který nepochází z ČR. Všichni 3 studenti z Gymnázia prof. Jana Patočky odešli na sekce v roce 2020 a jsou tedy nyní v sekundě (na obou sekcích).

Pražská ZŠ Brána jazyků se v dotazníku vyskytla 3krát, a to vždy u těch studentů, kteří jako své město původu označili Prahu. Jde o dva studenty v premiéru (na obou sekcích) a jednoho studenta v sekundě.

Slovanské gymnázium Olomouc se v dotazníku vyskytlo 2krát, a to u těch studentů, kteří jako svá města původu označili Olomouc a Prostějov. Oba studenti jsou nyní v premiéru (na obou sekcích).

Táborské Gymnázium Pierra de Coubertina se v dotazníku vyskytlo 2krát, a to u studenta z Tábora a Ostravy. Jeden z nich je nyní v premiéru a druhý v sekundě.

Dále byly v dotazníku s jedním výskytem uvedeny tyto školy: Akademické gymnázium Štěpánská (Praha), Arcibiskupské gymnázium (Praha), Gymnázium Bohumila Hrabala (Nymburk), Gymnázium Špitálská (Praha), Gymnázium Zábřeh, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida (Ostrava), Masarykovo gymnázium (Příbor).

OTÁZKA: V kolika letech ses začal učit frj a co tě k tomu vedlo?

Na otázku, v kolika letech se začali učit francouzštinu a co je k tomu vedlo, odpovídali respondenti vcelku shodně. Většina z nich se francouzštinu začala učit až jako druhý, popřípadě třetí jazyk ve věkovém rozmezí 11–14 let. Pouze dva respondenti se francouzštinu začali učit v útlejším věku, a to v 7 a 9 letech.

Jako nejčastěji uváděné důvody pro výběr francouzštiny jsou: přitažlivost francouzského jazyka a Francie, nechuť učit se druhému jazyku z možného výběru dvou nebo podpora francouzštiny na dané škole (výuka s rodilým mluvčím, možnost výměnných pobytů apod.).

Důvody respondentů, kteří s francouzštinou začali dříve než ostatní, byly jednak motivace ze strany rodičů, kteří francouzštinu ovládají, jednak nadšení mladé paní učitelky.

OTÁZKA: Zúčastnil ses na české škole prezentace vedené absolventem nebo současným studentem?

Z 26 respondentů pouze 5 uvedlo, že se na své české škole nezúčastnili prezentace vedené současným studentem nebo absolventem. Jde o studenty z následujících škol: Gymnázium Bohumila Hrabala (Nymburk), Gymnázium Špitálská (Praha), Arcibiskupské gymnázium (Praha), Gymnázium Matyáše Lercha (Praha), Gymnázium Zábřeh.OTÁZKA: Jak ses o studiu v českých sekcích dozvěděl?

12 respondentů uvedlo, že se o studiu v sekci dozvěděli právě z prezentace vedené současným studentem nebo absolventem, která proběhla na jejich české škole.

9 respondentů uvedlo, že se o studiu na české sekci dozvěděli na české škole, většinou od vyučující francouzštiny, případně z webu své školy či díky francouzské olympiádě. Jedná se o studenty ze škol: Akademické gymnázium Štěpánská, Gymnázium prof. Jana Patočky (shodně odpověděli všichni 3 respondenti z této školy), Gymnázium Matyáše Lercha, Gymnázium Špitálská (zde šlo o francouzskou olympiádu), Slovanské gymnázium Olomouc, Gymnázium Zábřeh a ZŠ Brána jazyků.

Jeden z respondentů, kteří o studiu na českých sekcích vědí od učitelů francouzštiny, uvedl, že nejprve se o tomto programu dozvěděl od učitelky, ale o studiu v sekci začal uvažovat až poté, co jim o sekcích přišel přednášet současný student. Jiný z těchto respondentů uvedl, že v roce 2014 už se zúčastnil programu Comenius Regio.

Jeden respondent uvedl, že se o studiu v sekcích dozvěděl od rodičů a jeden uvedl, že od svého bratra, který je absolventem programu.

Jeden student uvedl, že se o studiu v sekcích dozvěděl náhodou, když se účastnil prezentace o programu Un an en France. Jde o respondenta, který uvedl, že se na své škole (Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce) žádné prezentace studia v sekcích nezúčastnil.

Jeden respondent uvedl, že se o studiu v sekcích dozvěděl díky výměnnému pobytu v Nîmes, během kterého se byli na české sekci Daudetova lycea podívat.

Jeden respondent na otázku, jak se o studiu v českých sekcích dozvěděl, uvedl doslova:

„Z prezentace o studiu na sekcích v prvním roce mého studia na gymnáziu. Té šikovné slečně bych moc ráda jednou poděkovala, avšak neznám bohužel její jméno.“

Respondent přišel z Gymnázia Matyáše Lercha a prezentace se zúčastnil nejspíš na podzim 2017.

OTÁZKA: Kde sis o programu českých sekcí hledal detailnější informace?

Až na dvě výjimky si respondenti detailnější informace o studiu v sekcích hledali prostřednictvím několika různých informačních kanálů. V dotazníku mohli zaškrtávat (1) na webu MŠMT, (2) na webu DZS | AIA, (3) na webu IFP, (4) na webu www.dijon-nimes.eu, (5) ve Francouzské alianci, (6) od francouzštináře/ky, (7) z facebookové stránky České sekce ve Francii, (8) z instagramu dijon_nimes, (9) od čerstvých absolventů nebo současných studentů a měli také možnost vyplnit další zdroj informací. Této poslední možnosti nikdo nevyužil.

Respondenti, kteří se informovali prostřednictvím jediného zdroje, využili buď web MŠMT, nebo web Spolku.

Zmíněné informační kanály seřazené od nejvyužívanějšího po nejméně využívaný:

web www.dijon-nimes.eu → 22 výskytů
web MŠMT → 15 výskytů
absolventi nebo současní studenti → 13 výskytů
web IFP → 9 výskytů
francouzštinář → 9 výskytů
instagram dijon_nimes → 9 výskytů
web DZS | AIA → 8 výskytů
facebooková stránka České sekce ve Francii → 5 výskytů
Francouzská aliance → 3 výskyty

Přejít nahoru