Podmínky udílení stipendií

K podmínkám udělení:

Žadatele o stipendium či půjčku bychom chtěli upozornit na následující podmínky udělení podpory:

  • Na poskytnutí jakéhokoli příspěvku není právní nárok. Žadatel nemá právo na poskytnutí informací o průběhu posouzení jeho žádosti ani o poskytnutí důvodů pro nevyhovění jeho žádosti.
  • Poskytnutí podpory je podmíněno uzavřením písemné smlouvy o poskytnutí stipendia či půjčky se Spolkem.
  • Lycejní stipendijní fond vyžaduje zaslání elektronických kopií všech vysvědčení studenta za školní rok, na který mu bude přidělena podpora, a to do 14 dnů od převzetí vysvědčení.
  • Všechny výše uvedené osobní údaje žadatele budou zpracovávány Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii po dobu jednoho roku od jejich doručení. Jedinou informaci, kterou si Spolek vyhrazuje zveřejnit, jsou jména podpořených studentů a výše podpory.
  • Spolek si vyhrazuje právo požadovat vrácení příspěvku či jeho části nebo okamžité splacení půjčky, pokud student bez vážného důvodu nedokončí školní rok či podstatným způsobem poškodí pověst českých sekcí ve Francii, případně opakovaně neplní své povinnosti vůči Spolku.
  • Studenti se během školního roku podělí o své zkušenosti ze studia ve Francii formou prezentace pro potenciální zájemce o studium na sekcích na své původní nebo jiné škole s tím, že materiály pro prezentaci poskytne Spolek. Je tak nutné učinit během podzimních nebo vánočních prázdnin, tedy před termínem pro podávání přihlášek do sekcí.
  • Přidělení podpory na jeden školní rok nezakládá nárok žadatele na přidělení podpory na další školní rok či roky.
  • Spolek si vyhrazuje právo provést za účelem rozhodnutí o přidělení podpory pohovor s žadatelem a jeho rodiči osobně nebo telefonicky, případně si vyžádat od žadatele dodatečné informace nebo písemné doklady, zejména o příjmech domácnosti nebo o situaci žadatele.