Podmínky udílení stipendií

K podmínkám udělení:

Žadatele o stipendium či půjčku bychom chtěli upozornit na následující podmínky udělení podpory:

 • Na poskytnutí jakéhokoli příspěvku není právní nárok. Žadatel nemá právo na poskytnutí
  informací o průběhu posouzení jeho žádosti ani o poskytnutí důvodů pro nevyhovění jeho
  žádosti.
 • Poskytnutí podpory je podmíněno uzavřením písemné smlouvy o poskytnutí stipendia či
  půjčky se Spolkem.
 • Lycejní stipendijní fond vyžaduje zaslání elektronických kopií všech vysvědčení studenta
  za školní rok, na který mu bude přidělena podpora, a to do 14 dnů od převzetí vysvědčení.
 • Všechny výše uvedené osobní údaje žadatele budou zpracovávány Spolkem bývalých
  studentů českých sekcí ve Francii po dobu jednoho roku od jejich doručení. Jedinou
  informaci, kterou si Spolek vyhrazuje zveřejnit, jsou jména podpořených studentů a výše
  podpory.
 • Spolek si vyhrazuje právo požadovat vrácení příspěvku či jeho části nebo okamžité
  splacení půjčky, pokud student bez vážného důvodu nedokončí školní rok či podstatným
  způsobem poškodí pověst českých sekcí ve Francii, případně opakovaně neplní své
  povinnosti vůči Spolku.
 • Očekáváme, že se studenti během školního roku podělí o své zkušenosti ze studia ve
  Francii formou prezentace pro potenciální zájemce o studium na sekcích na své původní
  nebo jiné škole s tím, že materiály pro prezentaci poskytne Spolek.
 • Přidělení podpory na jeden školní rok nezakládá nárok žadatele na přidělení podpory na
  další školní rok či roky.
 • Spolek si vyhrazuje právo provést za účelem rozhodnutí o přidělení podpory pohovor
  s žadatelem a jeho rodiči osobně nebo telefonicky, případně si vyžádat od žadatele
  dodatečné informace nebo písemné doklady, zejména o příjmech domácnosti nebo
  o situaci žadatele.