Jak zažádat o finanční podporu

Nabídka Lycejního stipendijního fondu na školní rok 2018/2019:

Studenti a jejich rodiny mohou požádat o stipendium (dar), bezúročnou půjčku nebo kombinaci půjčky a daru:

  • Smyslem bezúročné půjčky je pomoci rodinám, jejichž rozpočet by začátkem školního roku neunesl jednorázovou úhradu nevyhnutelných položek, tj. úhradu poplatku za studium a výdaje spojené s příjezdem do Francie a zabydlováním se na internátu. Pokud by však bylo možno tyto výdaje rovnoměrně rozložit do celého školního roku, nijak významně by to jejich finanční situaci neztížilo. Půjčka se splácí měsíčně po celý školní rok (tj. 10 stejných měsíčních splátek).
  • Stipendium (dar) je určeno rodinám, pro které úhrada požadovaného poplatku za studium a zajištění případných dalších výloh svého dítěte v cizí zemi významně přesahují finanční možnosti, přitom rozložení výloh do celého roku by jejich finanční situaci neusnadnilo.

NB: Systém bezúročných půjček umožňuje podpořit větší počet žadatelů a současně znamená, že týchž financí bude v budoucnu moci být použito na podporu dalších studentů.

Pokud se domníváte, že by vám mohl ve studiu na sekci zabránit nedostatek finančních prostředků, neváhejte podat žádost o finanční podporu.

S žádostí je nutné odeslat i podepsaný motivační dopis v češtině. Požadujeme, aby motivační dopis obsahoval odůvodnění vaší žádosti a neopomněli jste v něm uvést tyto informace:

1)      informaci o finanční a sociální situaci vaší rodiny (rozveďte, prosím!);

2a)   pro nové studenty: proč jste se rozhodli studovat francouzštinu, kde jste se ji učili, jaké jsou vaše motivace pro studium ve Francii, co od svého studia očekáváte…;

2b)   pro stávající studenty: jak své dosavadní studium hodnotíte, jaké jsou vaše plány do budoucna…

Studenty, kteří již v Dijonu či Nîmes studují, ale doposud žádnou finanční podporu nepobírají, žádáme o zaslání kopií všech dosavadních vysvědčení z Francie.

Vzhledem k vašemu věku vyžadujeme, aby žádost podepsal alespoň jeden z vašich zákonných zástupců. Pokud žádost váš zákonný zástupce nepodepíše, prosíme žadatele o sdělení důvodu pro takový postup.

Lhůta pro odeslání žádosti je 10. června 2018. Zasílejte ji prosím běžnou poštou, nikoli doporučeně na adresu Spolku:

Ondřej Dušek, Association des anciens élèves des sections tchèques en France, Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1,

i elektronicky na adresu: stipendijni.fond@email.cz.

Pokud máte ke stipendiím, případně studiu na sekcích, jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedené e-mailové adrese.

 Ondřej Dušek, Filip Šváb, Karolína Koukolová, Kristýna Křížová, Lukáš Macek
členové Rady Lycejního stipendijního fondu

 

Aktualizované informace k podání žádosti o finanční podporu na další rok, včetně aktualizované verze formuláře zveřejníme krátce po výběrovém řízení na rok 2019/2020, tzn. na přelomu dubna a května 2019.